Okresný súd Žilina, sudkyňou Mgr. Marianou Juríkovou, v právnej veci žalobcu:
Mgr. P. V., proti žalovanému: Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, IČO: 30 841 798, so sídlom 013 22 Rosina 497, v spore o určenie neplatnosti rozhodnutia volebného valného zhromaždenia konaného dňa 08.12.2018, takto   r o z h o d o l :

I. Žaloba sa   z a m i e t a .
II. Žalovanému sa   n á r o k   na náhradu trov konania   n e p r i z n á v a .

 

Celý rozsudok si môžete prečítať nižšie:

Rozsudok Okresného súdu Žilina zo dňa 20.10.2022

 

Skip to content