Zverejňovanie

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

„Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v súlade s §65 ods.(6) zákona o športe povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité“.

Zo zákona preto na tomto mieste zverejňujeme priebežné čerpanie dotácie od MŠVVaŠ za roky 2019 až 2022.

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023:  195 439 €, Z toho 62% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2022
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 285 771 €, z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Skip to content