Kolky

Jedným z najpopulárnajších športov zrakovo postihnutých sú kolky. Tejto hre sa môžu venovať muži aj ženy, rekreačne aj vrcholovo. Tento šport je možné vykonávať aj vo vyššom veku narozdiel od ostatných športov.

Kolky majú tradíciu hlavne v Európe v rôznych formách. Oproti bowlingu je dráha dlhšia, guľa menšia a pri hre sa stavia 9 kolov v inom postavení.

Zrakovo postihnutí kolkári majú určité výnimky oproti bežným pravidlám kolkov. Všetky hody sú zásadne do plného počtu kolkov. Najobľúbenejšou disciplínou sa stala súťaž na 100 hodov.

Športovec sa samostatne orientuje podľa náhodzovej dosky, ktorá smeruje presne na stred štvorca kolkov na konci dráhy.

Zrakovo postihnutí kolkári majú povoleného asistenta. V kategóriách B1 a B2 je dokonca povinný a plní veľa funkcií a úloh. Privádza hráča do hracieho priestoru, správne nasmeruje hráča, informuje o smere a kvalite jenotlivých hodov, informuje hráča o počte kolkov, ktoré zhodill a podáva hraciu guľu zo zásobníka. Pri samotnom hode gule nesmie byť asistent vo fyzickom kontakte s hráčom.

V súťažnom poriadku existujú vyrovnávacie kritériá podľa stupňa zrakového postihnutia. Každý ZP kolkár sa musí podrobiť očnej kontrole, na základe krorej je zaradený do jednej zo troch kategórií (B1 – B3). Športovcovi sa k výkonu pripočátavajú body vypočítané percentuálne z celkového počtu bodov na základe zaradenia do kategórie. V kategórii B3 sa započítava celkový počet získaných bodov. V aktegórii B1 je bodové zvýhodnenie najvyššie. Tento systém umožňuje zapojiť do súťažných družstiev hráčov všetkých kategórií a tiež vytvárať zmiešané družstvá bez rozdielu pohlavia.

Kolkársky šport prispieva k lepšej fyzickej zdatnosti a zručnosti hráčov. Taktiež zlepšuje koordináciu pohybov a zdokonaľuje priestorovú orientáciu športovcov. Kolky sú prakticky športom pre každého.

 

Kontaktná osoba

Václav Trnka
Tel: +421 904 823 578
E-mail: trnkavaclav68@gmail.com

Pravidlá

Skip to content