Dňa 11. februára 2023 sa uskutoční Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ. Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ môžete posielať v elektronickej podobe na mail predseda@sazps.sk alebo poštou na adresu SAZPŠ, 013 22 Rosina 497. Všetci kandidáti posielajú spolu so súhlasom aj svoj životopis. Kandidáti na predsedu SAZPŠ, podpredsedov SAZPŠ, predsedu kontrolnej komisie a predsedu disciplinárnej komisie posielajú aj výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Návrhy sa podávajú do 25. januára 2023 (vrátane). Pozvánky na VVZ budú nahláseným delegátom z jednotlivých klubov zaslané v zmysle Stanov SAZPŠ. Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ nájdete v prílohe.
Mgr. Peter Ďuroška, predseda SAZPŠ
Skip to content